Liedjes over Vilvoorde/ Liedjes in het plat Vilvourds
       
       
       
  - Vilvoorde city - Den Toffen Dans - De Viloier - Vilvoutse Medley
       
  - Prins Rene - Wij fretten pjierd -De Viloier - In Vilvoure es 'n ploits - Vilvoorde boven